Rytmus srdce

Rytmus srdce > Arytmie > Bradyarytmie

Bradyarytmie

Bardyarytmie jsou poruchy, při kterých srdce běží pomalu nebo jsou v jeho činnosti delší pauzy. Tyto arytmie jsou nejčastěji projevem poruch vzniku elektrického vzruchu v oblasti tzv. sinusového uzlu nebo následkem poruch vedení elektrického vzruchu ze síní na komory přes tzv. atrioventrikulární uzel. Příčina bradyarytmií je různá. V ojedinělých případech může jít o vrozenou poruchu, mnohem častěji jde o důsledek pozánětlivých nebo degenerativních změn v myokardu síní nebo převodního systému. Výskyt těchto arytmií proto narůstá s věkem.

Co jsou bradyarytmie

Jedná se o pomalý nebo vynechávající srdečního rytmus. Srdce každého z nás pracuje jako soustava čerpadel, přičemž impulzy ke stahování srdeční svaloviny vznikají v malém místě v horní části pravé síně (v sinusovém uzlu). Odtud se šíří svalovinou síní a umožní jejich stažení a čerpání krve do srdečních komor. Poté elektrický vzruch projde do komor specializovaným převodním systémem přes tzv. AV uzel. Z AV uzlu se rozvádí tzv. Purkyňovými vlákny po komorách a zajišťuje stažení jejich svaloviny a čerpání krve do plic a do celého těla. V případě, že je porušena tvorba elektrických vzruchů v sinusovém uzlu pravé síni, srdce vynechává ve své činnosti nebo běží velmi pomalu. Při poruše vedení elektrického podnětu ze síní na komory (tedy při poruše AV uzlu) dochází opět k pauzám v srdeční akci, nebo k úplnému přerušení vedení, kdy síně i komory běží nezávisle na sobě. Komory běží obvykle rychlostí 30-50 stahů za minutu. To má za následek vznik potíží.

Jaké obtíže způsobují bradyarytmie

Potíže mohou být různé – záleží na tom jak rychle se porucha objeví a o jakou bradyarytmii jde. Nejčastěji si nemocní stěžují na zvýšenou únavnost, celkovou slabost, zadýchávání při námaze, nejistotu při chůzi nebo točení hlavy. Jindy je prvním příznakem náhlá mdloba, obvykle s pádem.

Diagnostika bradyarytmií

Vzhledem k tomu, že potíže mohou být vyvolány i jinými onemocněními, je k diagnostice bradyarytmie nutný EKG záznam.V mnoha případech lze diagnózu stanovit již ze standardního záznamu EKG (12-svodového EKG). Pokud jsou potíže méně časté, je potřeba zachytit EKG v době potíží. K tomu slouží různé ambulantní záznamníky EKG, které umožňují zápis EKG křivky po dobu celého dne nebo dokonce týdne. Některá zařízení přenáší křivku automaticky přes telefon do nemocnice. V případě, kdy se potíže vyskytnou velmi ojediněle (například 1-2krát za rok), je možné zašít pod kůži na hrudníku malý monitor, který dokáže zaznamenat EKG v průběhu dlouhého období. Výjimečně je potřeba při podezření na bradyarytmie provést elektrofyziologické vyšetření, při kterém se do srdce zavádí několik tenkých katétrů a sleduje se šíření elektrických podnětu srdcem za normálních podmínek a při elektrické stimulaci.

Jak se bradyarytmie léčí?

Bradyarytmie se léčí tzv. kardiostimulací. Pouze v rámci první pomoci lze podat do žíly léky, které urychlují tvorbu a vedení elektrických vzruchu.a zmíní tak potíže pacienta. Pokud jsou obtíže výrazné, lze v akutním stavu zavést stimulační elektrodu do srdce dočasně (obvykle po napíchnutí žíly na krku) a stimulace se děje z malého přístroje, který se upevní na paži nemocného. Trvalou léčbu zajišťuje implantace kardiostimulátoru.

Partnerské organizace:
  • #
  • #
  • #
  • #